Znalecký posudek

Znalecký posudek je služba, kterou odborník pomáhá objasnit položené otázky. Jeho účelem je získat podstatné informace, jež sehrají významnou úlohu v řešení právně složitých situací při soudním a/nebo správním řízení. Výsledek zkoumání provedený znalcem je zformulovaný do souboru výroků. Jedná se o odůvodnitelný, věcně srozumitelný a zpravidla velmi pracný důkaz, který závisí na odborných znalostech. Znalecký posudek může vypracovat pouze znalec, který je zapsaný v seznamu znalců u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Znalecký posudek v oboru elektronika a elektrotechnika je důležitý dokument, který zkoumá konkrétní aplikace a jevy. Jeho účelem je stanovit příčiny, poruchy či vady v elektrických zařízeních, případně jasně a logicky narovnat situaci v případech, kdy nastal spor mezi smluvními stranami při plnění smluvních ujednání. Nebo je potřeba prokázat splnění určitých podmínek, či stanovit rozsah a výši způsobených škod. Znalecký posudek dokáže výborně posloužit k objektivizaci určitého jevu, posouzení hardware, software, vlastností přístroje i pro účely reklamačních řízení, či shody vlastností, jak jsou deklarovány v nějakém dokumentu.

Základní podmínkou jednoznačnosti znaleckého posudku je kvalitně položená otázka jeho zadavatelem, která umožní znalci poskytnout vyčerpávající znaleckou odpověď - znalecký výrok, jenž je dobře zužitkovatelný jako případný důkazní prostředek při sporu. S rozvojem digitalizace společnosti je dokazování za pomocí znalce skoro nezbytností.

Zkušenosti z praxe ukazují, že znalecký posudek, týkající se běžné problematiky daného oboru, lze vyhotovit během cca 4 - 6 týdnů. Konkrétní termín vyhotovení však záleží na aktuálním vytížení znalce. Nelze proto vyloučit i dohodu o termínu dřivějším. Ve zvláštních spěšných případech je možné vyhotovit znalecký posudek podstatně dříve, dovoluje-li to svou mírou pracnosti a vlastní povaha zkoumané látky. Cena za spěšné vyhotovení znaleckého posudku může být případně i navýšena.

Výdaje za znalecký posudek lze kvalifikovat jako nezbytné náklady sloužící k prokázání oprávněnosti reklamačního nároku zákazníka (nebo naopak oprávněnosti odmítnutí reklamačního nároku stranou prodejce či poskytovatele služby). V takovém případě soud rozhodne zpravidla tak, aby strana, která ve sporu byla méně úspěšná, oprávněné náklady za prokázání uhradila straně druhé.

Náležitosti znaleckého posudku

Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zformulovaný znalcem do souboru výroků, který má tyto náležitosti:

a) titulní stranu,
b) zadání
c) výčet podkladů
d) nález
e) posudek
f) odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku
g) závěr
h) je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku
i) znaleckou doložku<
j) otisk znalecké pečeti

Znalecký posudek musí obsahovat stejné náležitosti i v případě, že je znalcem vypracován „mimo řízení“, tzn. i pro jiné objednatele, než jsou soudy a státní orgány.

O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka, která je zadáním pro znalce. O její formulaci je vhodné se vždy poradit předem.

Průběh zpracování znaleckého posudku

Objednávka

Výběr znalce objednavatelem nebo jmenování znalce soudem. Znalecký posudek si můžete objednat u kteréhokoliv znalce. V rámci soudních sporů je znalec jmenovaný zpravidla příslušným soudem.

Formulace úkolu

Formulace úkolu k účelu, pro který bude posudek zpracováván. Znalec potřebuje vědět, pro jaký účel bude znalecký posudek vypracován. Od toho se odvíjí náročnost znaleckého úkolu a metoda zpracování.

Prohlídka

Prohlídka je jeden z nejdůležitějších kroků celého procesu. Znalec osobně posuzovaný předmět shlédne a provede místní šetření. Ověří si správnost předložených podkladů na místě, zkontroluje posuzovaný předmět a provede další nezbytné úkony.

Podklady

Podklady poslouží k ověření zjištěných skutečností při prohlídce Znalec si od příslušných osob vyžádá podklady a ověří informace získané od strany zadavatele.

Vyhotovení dokumentu

Analýza šetření, výpočty, zdůvodnění, stanovení ceny, její výši, apod. Znalec provádí analýzu materiálů získaných k posuzovanému předmětu, provádí výpočty a formuluje závěry k položeným otázkám, případně stanoví cenu vztahující se k účelu vyhotovení znaleckého posudku. Podklady poslouží k ověření zjištěných skutečností při prohlídce.

Předání dokumentu

Termín a forma předání znaleckého posudku záleží na domluvě. Tištěnou formu se všemi náležitostmi znaleckého posudku, opatřenou znaleckou pečetí předává znalec v požadovaném počtu vyhotovení osobně anebo zasílá doporučenou poštou.

Odměna za vypracování znaleckého posudku

Cena za znalecký posudek

Ceny znaleckých posudků – stanoví vyhl. 504/2021 Ministerstva spravedlnosti ČR v aktuálním znění.

Jedná-li se o posudek mimo řízení, vypracovaný na základě dohody s občanem nebo organizací, znalečné je obvykle určováno dohodou mezi soudním znalcem a klientem (smluvní odměna). Znalec vypracuje předběžnou kalkulaci, tu následně sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu. Cena je uvedena v příslušné objednávce. Je-li na vyhotovení znaleckého posudku uzavřena smlouva, je cena podstatnou náležitostí této smlouvy.