Znalecká činnost

Nejvyšší odborné zkoumání věcí vykonávané znalcem ve veřejném zájmu. Slouží k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Náleží zde též konzultace v případech dotazování, správném pokládání odborné otázky i přesném formulování předmětu smlouvy při uzavírání dodavatelskoodběratelských smluv mezi stranami zhotovitele (dodavatele) a zadavatele. Za výsledek znalecké činnosti se považuje výrok znalce - znalecký posudek, podaný v ústní formě nebo v písemné podobě opatřený znaleckou pečetí.


Znalecký posudek

Odůvodnitelný, věcně srozumitelný a zpravidla pracný důkaz, který závisí na odborných znalostech. Jeho účelem je získat podstatné informace, jež sehrávají významnou úlohu v řešení právně složitých situací, při soudním a/nebo správním řízení. I proto ve většině případů nelze očekávat jeho splnění na počkání.

Zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019Sb. v platném znění, je znalecký posudek charakterizován jako soubor výroků soudního znalce, který má náležitosti podle §28 výše uvedeného zákona. Zákon ukládá znalci, aby v posudku uvedl i souhrn skutečností k nimž při úkonu přihlížel a své závěry řádně odůvodnil. Znalec je rovněž povinen na požádání státního orgánu písemný posudek osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.

Znalecký posudek
v oboru:

Icon

Ekonomika

odvětví - ceny a odhady

Účelem znaleckého posudku je stanovení ceny. Zpravidla se jedná o ocenění majetku či služby cenou obvyklou. V odůvodněných případech tržní hodnotou.
Jako znalec se specializuji na oceňování majetku, služeb a škod v elektrotechnice, případně stanovení cen u elektronických výrobků.

Ekonomika - Ceny a odhady, více ...

Znalecký posudek
v oboru:
Icon

Elektronika

Základní podmínkou jednoznačnosti znaleckého posudku je kvalitně položená otázka, která bude de facto jeho zadáním. Jen ta implikuje možnost poskytnout relevantní znaleckou odpověď (znalecký výrok), který je zužitkovatelný v případech, kdy produkt anebo služba nesplňuje očekávané vlastnosti.

Elektronika, více ...

Znalecký posudek
v oboru:
Icon

Elektrotechnika

O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje dobře položená znalecká otázka (zadání pro znalce). O její formulaci je vhodné se předem poradit. Jen kvalitně položená otázka dává znalci možnost poskytnout rozhodující důkazní prostředek, který bude zužitkovatelný při sporu.

Elektrotechnika, více ...

Znalecké dokazování

význam znaleckého posudku

Znalecké dokazování je velmi pracnou a složitou činností. Posudek jenž je „pouze“ důkazním prostředkem zachycující výsledky znaleckého zkoumání, neznamená žádnou degradaci expertizy. Pokud expertiza může přispět ke zdaru dokazování, jde o věc velmi záslužnou.

Služby poskytované znalcem

Konzultace dobře poslouží v případech, kdy je potřeba účinnějších jednání při ozřejmování nejasností, sporů, reklamací i zvýšení prevence před vznikem reklamačních nedorozumění. Takovou konzultaci je nutno realizovat před uskutečněním smluvního plnění. Konzultace se znalcem je velmi užitečná při přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu – například při oceněňování hmotného i nehmotného majetku anebo posouzení určitého jevu.

Odhady cen a oceňování lze provádět na základě dvou různých zákonem přípustných cest, které mají navzájem odlišné právní důsledky. Pro odhad ceny a ocenění je relativně jednoduché oslovit odborníka – odhadce. Odhadce je oprávněný věc ocenit na základě živnostenského oprávnění (jedná se o živnost vázanou). Výsledkem je odborné vyjádření.

Chce-li objednatel ocenění zvolit účinější nástroj, osloví znalce. Znalecký posudek zhotoví pouze znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav v listinné nebo elektronické podobě. Od znalců se vyžaduje značná pečlivost a zodpovědnost. Znalecký posudek je velmi pracným dílem, jemuž odpovídá cena.

Má-li ocenění ve svém důsledku sloužit jako pomůcka pro rozhodování orgánu veřejné moci (například soudu), lze očekávat, že se orgán veřejné moci ke znaleckému posudku bude přistupovat poněkud „vážněji“, než k odbornému vyjádření. Je dobré mít na paměti, že orgán veřejné moci se i ke znaleckému posudku staví jako k jakémukoliv jinému důkaznímu prostředku, podle své úvahy. Ovšem je pravdou, že v odborných věcech zejména ve složitých odborných záležitostech, orgánu veřejné moci zpravidla nic jiného nezbývá, než brát ohledy na závěry znalce.

Konzultace - poradna

Lze se poučit z případů, které se již staly, přičemž nemusí jít pouze o reklamace.

Jedním ze základních nástrojů dodavatelsko odběratelských vztahů je smlouva o příslušné dodávce. Zkušenosti ze soudních i mimosoudních jednání ukazují, že mnohé případy souvisely s nedokonale sepsanou smlouvou.

Obsah konzultace

 • úvodní schůzka
 • formulace otázek
 • šetření na místě
 • zpracování nabídky
 • zpracování projektu
 • prezentace
 • zapracování připomínek
 • vyhotovení díla
 • předání díla

Návrhy - projekty

Účinným pomocníkem při sestavení smlouvy o dodávce výrobků, materiálů a dalších služeb je znalec. Nepřesnou formulací smlouvy se rozšiřuje množina rizik souvisejících s dodávkou a užíváním příslušných věcí či služeb. Tomuto jevu se nelze ubránit.

Kde může znalec pomoci

 • elektrické instalace
 • elektrická zařízení
 • elektronická zařízení
 • fotovoltaické systémy
 • informační systémy
 • poplachové tísňové a zabezpečovací systémy
 • požární systémy
 • regulační / řídící systémy
 • videopřehledové systémy

Kontroly & revize

Znalec může nejrůznějšími instrumenty budoucí rizika minimalizovat.

Aktivní konzultační práce znalce z Oboru pomůže účinně snížit náklady s případnými spory.

Revize v kompetenci znalce

 • výchozí
 • pravidelné
 • mimořádné
 • elektrických instalací

 • elektrických strojů

 • elektrických spotřebičů

 • elektrických zařízení

 • hromosvodů

 • ochran před účinky přepětí