Činnosti znalce

konzultace

poradenství

revize

VTZ Elektrotechnická - elektrorevize výchozí, pravidelné a mimořádné

Znalec je držitelem příslušných oprávnění a svědčení. Souběžně se znaleckou činností provádí expertízy, přezkoumání a revize elektrických zařízení - elektrické instalace. K revizím provedené jinými subjekty je oprávněn se vyjádřovat, zodpovídat dotazy, objasnit situaci a posoudit skutečnosti. Služba je poskytovaná i formou konzultace se znalcem. Položené dotazy budou objasněny, případně bude doporučen další vhodný postup. O provedených úkonech se vyhotoví písemný doklad, v případě revize, zpráva o provedené revizi. Provedení revize na elektrických instalacích a elektrických zařízení lze objednat samostatně, jako službu experta.


.

znalecké posudky

z oboru

EKONOMIKA - ceny a odhady

ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA

Za určitých okolností může služba znalce eliminovat škody na straně klienta. Osobních konzultací a porady se znalcem v odborné problematice ne zřídka využívají advokáti nebo právní zástupci zainteresovaných stran, kteří hledají optimální způsob, když záležitosti nelze vyřešit běžně používanou komunikační cestou nebo mají potřebu mít k danému případu předem jasně stanovené podmínky.

Osobní konzultace

Patříte-li k zákazníkům, kteří preferují osobní přístup a nespoléhají se pouze na obecné informace čerpané mnohdy z pochybných zdrojů, pak služba osobní konzultace se znalcem je určená právě Vám.

Odborné konzultace poskytuji v oblasti elektroniky (průmyslové, spotřební i výpočetní), elektrotechniky a ekonomiky, kde se specializuji na oceňování elektroniky a zejména určení ceny, respektive odhad ceny v elektrotechnice. Mohu se vyjádřit k otázkám ekonomickým ohledně ceny, stanovit rozsah a výši škod, dále k otázkám technického charakteru v oblastech elektroniky a elektrotechniky. Zodpovím i otázky provozní povahy náležící k posuzovanému elektrickému, případně elektronickému předmětu.

Výstupem je písemné sdělení znalcem vyhotoveno a odesláno klientovi bez dalšího zbytečného odkladu, zpravidla do 5 (pěti) dnů od uskutečněného jednání.

Znalecký posudek

Znalec vypracuje znalecký posudek po předchozí vzájemné dohodě na základě objednávky nebo písemné smlouvy. V zadání znaleckého posudku se vymezuje úkol, případně jsou formulovány otázky, na které má znalec zodpovědět. Znalec v posudku nejdříve popíše zkoumanou skutečnost a poté formuluje svůj závěr, či odpovědi na zadané otázky. Písemný posudek je svázán, jednotlivé strany jsou očíslovány a provázány sešívací šňůrou připevněnou k poslední straně a opatřen znaleckou pečetí, která obsahuje malý státní znak, jméno znalce a jeho obor. Na poslední straně znaleckého posudku je připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Průběh zpracování znaleckého posudku
Objednávka posudku - výběr znalce objednavatelem nebo jmenování znalce soudem.

Znalecký posudek si můžete objednat u kteréhokoliv znalce. V rámci soudních sporů je soudní znalec zpravidla jmenovaný příslušným soudem.

Formulace úkolu - účel, pro který bude posudek zpracováván.

Znalec potřebuje vědět, pro jaký účel bude znalecký posudek vypracován. Od toho se odvíjí náročnost úkolu, stanovení výše ceny a metoda oceňování.

Prohlídka – jeden z nejdůležitějších kroků celého procesu

Znalec osobně shlédne posuzovaný předmět a provede místní šetření. Ověří si správnost předložených podkladů, na místě zkontroluje posuzovaný předmět a provede další nezbytné úkony.

Podklady: – poslouží k ověření zjištěných skutečností při prohlídce

Znalec si vyžádá od příslušných osob podklady a ověřuje informace získané od strany zadavatele.

Vyhotovení dokumentu – Analýza šetření, výpočty, zdůvodnění, stanovení ceny, její výši apod.

Znalec provádí analýzu materiálů získaných k posuzovanému předmětu, provádí výpočty a formuluje závěry k položeným otázkám, případně stanoví cenu vztahující se k účelu vyhotovení znaleckého posudku.

Předání dokumentu – Termín a forma předání znaleckého posudku záleží na domluvě

Tištěnou formu se všemi náležitostmi znaleckého posudku, opatřenou znaleckou pečetí předává znalec v požadovaném vyhotovení osobně anebo zasílá doporučenou poštou.

Znalecký posudek lze použít
  • v občanskoprávním řízení
  • v obchodních vztazích
  • v trestním řízení
  • Znalecký posudek často vyžadují
  • advokáti a notáři
  • exekutoři, insolvenční správci a likvidátoři
  • obchodníci, dražebníci
  • právnické a fyzické osoby
  • soudy
  • úřady