Posudek soudního znalce

Znalecký posudek

obor: ekonomika

Ceny a odhady v elektrotechnice, oceňování elektroniky

Znalecké dokazování umožní v mnoha ohledech jasně narovnat situaci, kdy nastal spor mezi stranami při plnění smluvních závazků nebo v případech potřeby logicky správně prokázat splnění jistých podmínek. Znalecký posudek vypracovaný za účelem stanovení ceny obvyklé, případně určení tržní hodnoty posuzovaného předmětu se uplatní při finančním vypořádání, pro potřebu objektivizace reklamací výrobku a/nebo služby v případech vnést jasno v otázkách typu: "Jaká je cena obvyklá u zkoumaného výrobku?“, zda „Jsou vícepráce dokládané dodavatelem oprávněné ...?“ atp.

 • Ocenění HW, SW
 • Účelem znaleckého posudku je kvalifikovat či kvantifikovat (obecně ocenit) hmotné i nehmotné hodnoty.

 • Ocenění projektu
 • Cílem posudku je provést určitou predikci a posoudit zda cena za specifikovaný předmět zakázky odpovídá ceně obvyklé.

 • Ocenění způsobené škody
 • Ať již se jedná o neoprávněné nakládání, zcizení věci či poškození, vždy je potřeba objektivně určit výši způsobené škody před vlastním vymáháním.

 • Ocenění infrastruktury
 • Vnitřní vybavení, technologie, PC sítě, energetické rozvody a další zařízení, mohou být např. technickým zhodnocením budovy.

 • Ocenění investic vkládaných do infrastruktury
 • Ve fázi příprav může být znalecký posudek klíčový. Při neznalosti problematiky a souvislostí se často investuje neefektivně.

 • Ocenění při insolvenčním řízení
 • Cílem je nalézt a ocenit aktiva, které hledá insolvenční správce a/nebo samotný podnik.

 • Ocenění kancelářské elektroniky
 • Při prodeji, odkupu, odpisech, stanovení výše náhrad (škod) pro účetní účely a pod. Úkolem znalce je cenu určit.

 • Ocenění průmyslového výrobku
 • Navýšení základního jmění, ocenění způsobené škody apod. Úkolem znalce je určit hodnotu výrobku.

 • Ocenění výrobku spotřební elektroniky
 • Odkup, prodej, stanovení výše odpisů, případně náhrada škod se děje zpravidla v cenách obvyklých. Úkolem znalce je tuto cenu určit.

 • Ocenění elektrického stroje
 • Cílem je nalezt a ocenit aktiva, technické zhodnocení a cenu obvyklou pro účetní, respektive daňové potřeby. Úkolem znalce je cenu určit.

 • Ocenění elektrického zařízení
 • Cílem je stanovit výši odpisů při technickém zhodnocení, náhradu škod, atp. Úkol položený znalci, je určit cenu.

 • Ocenění technologického zařízení, infrastruktury, sítě
 • Úkolem znalce je poskytnout odpověď na typicky položenou otázku:"Jaká je tržní hodnota zákaznického systému ...?"

 • Ocenění infrastruktury, vybavení zařízením
 • Infrastruktura, např. počítačová síť, případně další vybavení zařízením může být technickým zhodnocením budovy. Úkolem znalce je cenu určit a stanovit výši odpisů.

 • Ocenění výpočetní techniky
 • Znalecký odhad pro účely odpisů, případně dalšího prodeje, stanovení výše škody a pod. Úkol položený znalci, "Jaká je cena obvyklá u výrobku ...?"

 • Ocenění HW a příslušného SW
 • Neoprávněné nakládání, neoprávněný zásah, zneužití dat, licence a pod. Vždy je potřeba objektivně určit výši škody před následným vymáháním.

 • Ocenění prací
 • Úkolem znalce je kvalifikovat a kvantifikovat hodnoty. Typicky položená otázka je "Odpovídá cena za specifikovaný předmět zakázky ceně obvyklé?"

 • Spor o neplnění součinnosti
 • Úkolem znalce je určit zda zpoždění či neplnění ze strany dodavatele mělo přímou příčinnou souvislost s neplněním součinnosti na straně objednatele.

 • Ocenění výrobku
 • Cílem je stanovit cenu pro individuální obchodní případ. Úkolem znalce je cenu výrobku určit.

 • Analýza efektivity nastíní objektivní pohled
 • Ve fázi příprav nebo v průběhu realizace může být pomoc znalce klíčová. Neznalost kontextu či problematiky, ubírá na efektivnosti investic.

 • Objektivizace reklamací
 • Soudní znalec objektivizuje oprávněnost reklamace či její zamítnutí. Může se tak dít, jak ze strany prodávajícího tak i ze strany kupujícího.

 • Pomoc při vyhledání a zprostředkování obchodních příležitostí
 • Mnozí dodavatelé i zaměstnanci jsou důležité osoby s přehledem o citlivých datech i know-how podniku. Mohu pomoci uchopit nebo zprostředkovat obchodní příležitosti.

  Znalecký posudek

  obor: elektronika

  Znát technický stav výrobku a/nebo služby za účelem potřeby modernizace, provádění upgrade, navýšení ceny nebo v případě řešení sporů o funkcionalistiku, či při reklamačních řízení, může být tato informace klíčová. Znalec odpovídá na položené otázky typu: "Vykazuje systém vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem jeho použití?"; "Mohly závěrečné testy odhalit vady a prokázat nefunkčnost systému?"; "Může specifikovaný předmět zakázky dodávat pouze jediný dodavatel?“; "Jsou vícepráce dokládané dodavatelem oprávněné?" atp.

 • Posouzení technického stavu elektronického výrobku.
 • Posudek vyhotoven za účelem spravedlivého rozhodnutí ve věci sporu o plnou funkcionalitu.

 • Průkazný popis funkcionality
 • Posudek, který přinese odpověď na typicky položenou otázku, "Zda systém vykazuje vady a nedodělky, bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem jeho použití?"

 • Nespárovaná koncová zařízení
 • Posudek pro potřebu určit, která smluvní strana je zodpovědná za dořešení rozhraní mezi propojenými systémy.

 • Zkoumání osobních počítačů
 • Pro potřebu zodpovědět otázky, "Zda mohly závěrečné testy odhalit vady a prokázat nefunkčnost systému?"

 • Zkoumání - mobilního telefonu
 • Sofistikované technologie a moderní programové vybavení činí z elektronického přístroje, jakým je i "přenosný telefon", vyspělý produkt.

 • Zkoumání prostředků počítačové infrastruktury
 • Počítačová struktura je poměrně složitý celek pevných částí (HW) a způsobu jakým jsou údaje zpracovány (SW). Vždy je potřeba nejprve si ujasnit předmět a rozsah zkoumání.

 • Zkoumání prostředků výpočetní techniky
 • Prostředky organizační a výpočetní techniky mají rozmanitou podobu. Od jednoduchých kapesních či náramkových kalkulátorů, přes mobilní prostředky (typu SmartPhone, tablet, notebook), až po výkonné sálové stanice.

 • Zkoumání s cílem stanovit (určit) uživatele
 • Činností znaleckého zkoumání bývá určit konkrétního uživatele systému, přičemž informace z historie logu zařízení obvykle nestačí.

 • Místní šetření prováděné znalcem
 • Provedeno za účelem objektivizace důvodů zadavatele.

 • Pomoc znalce při nasazení dorozumívacích systémů
 • Nezávislý pohled z externího prostředí může do řešení přinést nové nápady.

 • Pomoc při nasazení HW a SW
 • V celém postupu je mnoho klíčových míst, kde může dojít k odklonění od očekávání zadavatele, přičemž nemusí jít pouze o technický problém.

 • Pomoc při nasazení systémů detekce a rozpoznávání
 • Díky mnohaleté praxi a kontaktům z oboru, pomohu s technickým řešením. Zhodnotím, případně uchopím nebo zprostředkují i obchodní příležitost.

 • Pomoc při nasazení kamerových systémů
 • Migrace, upgrady, testovací scénaře, studium dokumentace klíčových systémů je tvrdým oříškem i pro zkušené techniky. Expertní pomoc zde může být vítaná.

 • Pomoc při nasazení ozvučovacích systémů
 • Implementace audio do IT, případně jeho součinnost s požárně bezpečnostními systémy je náročná práce i pro kvalifikované odborníky.

 • Pomoc při nasazení systémů kontroly a evidence
 • Je mnoho klíčových míst, kde může dojít k odklonění od očekávání zadavatele. Přičemž nemusí to být čistě jen technický problém.

 • Pomoc při nasazení požárně bezpečnostních systémů, zejména systémů EPS a SHZ
 • PBS jsou stále sofistikovanější systémy. I zde může dojít k odklonění od funkcionalistiky a očekávání objednatele. Nabízím pomoc při nasazení i uvedení do provozu.

 • Pomoc při nasazení poplachových tísňových a zabezpečovacích systémů (PTZS)
 • Analýza efektivity poskytne objektivní náhled na účelně investované prostředky do technického zabezpečení, které snižují rizika.

 • Pomoc při nasazení přístupových systémů
 • Moderní informační systém (evidenční, kamerový, kontrolní, přístupový a pod.) vyžaduje potřebu znát předem funkcionalistiku, ale i ujasnit si otázky jakým způsobem budou data zpracovány.

 • Pomoc při nasazení informačních zabezpečovacích systémů (EZS)
 • Začlenění informačních zabezpečovacích systémů do inteligentních instalací musí do sebe zapadat jako díly putzzle.

 • Pomoc při nasazení a implementaci slaboproudých systémů IT
 • Stává se obtížným, aby zadavatel přesně a srozumitelně formuloval své požadavky. Při čemž jasně definované zadání patří ke stěžejním bodům další spolupráce.

 • Pomoc s částí nebo komplexním školením
 • Segment informačních technologii a elektrotechnik se rychle vyvijí. I přes využití nejlepší techniky nás omezují dosavadní znalosti. Mohu pomoci s částí nebo komplexním školením v oborech elektrotechnických.

  Znalecký posudek

  obor: elektrotechnika

  Úkolem znalce je posoudit technický stav a prokázat funkcionalistiku za nerůznějším účelem. Příkladem může být potřeba koupě, modernizace, odpisu, opravy, prodeje, provádení upgrade či reklamační řízení.

  Znalecký posudek poskytne odpověd na celou řadu odborných i sporných otázek typu: "Zda předmět zakázky je nezbytný pro realizaci projektu?" , "Zda mohl dodavatel bez poskytnutí součinnosti ze strany objednatele v určité oblasti, plnit řádně a včas své smluvní závazky?", případně "Která součinnost objednatele byla nezbytně nutná pro plnění dodavatelských povinností?", či "Zda vícepráce dokládané dodavatelem jsou oprávněné?" atp.

 • Zkoumání znalcem s cílem sestavit nebo vyhodnotit smlouvu
 • Nebývá snadné formulovat požadavky do zadání jasně, přesně a srozumitelně.

 • Posudek na funkcionalitu elektrické instalace a/nebo její části
 • V jistých případech modernizace či upgradu může být odpověď na otázku zda zařízení splňuje očekávané vlastnosti, klíčová.

 • Posudek na elektrický stroj a jeho části
 • Úkolem znalce je posoudit funkcionalistiku elektrického stroje a poskytnout odpověď na otázky typu, "Zda zařízení vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání v souladu s účelem jeho použití?"

 • Posudek na elektrické zařízení a jeho části
 • Úkolem znalce je posoudit funkcionalistiku a poskytnout odpověď na typickou otázku "Zda mohly závěrečné testy odhalit vady a prokázat nefunkčnost systému?"

 • Posudek na elektrický rozvod a jeho části
 • Cílem je posoudit technický stav zařízení, rozsah vnitřního vybavení, použitou technologii a pod., jenž mohou být i technickým zhodnocením objektu.

 • Posudek na kamerový systém a jeho části
 • Struktura videopřehledového systému je poměrně složitý systém pevných částí (HW) a způsobu jakým jsou údaje zpracovány (SW). Úkolem znalce je poskytnout odpověď na otázku typu, "Zda mohly závěrečné testy odhalit vady a prokázat nedostatky systému?"

 • Posudek na provedení ochran před účinky přepětí
 • Úkolem je posoudit funkcionalistiku systému a poskytnout odpovědi na položené otázky typu "Zda jsou v dobrém funkčním stavu, a zda provedení opovídá všeobecně uznávaným elektrotechnickým předpisům?"

 • Posudek na provedení FV elektrárny
 • Potřeba posoudit příslušnou instalaci FVE a poskytnout odpověd na otázky týkající se funkcionalistiky zařízení. "Zda dílo je provedeno řádně, zda dodaná FVE má vady?"

 • Posudek na provedení zálohování z náhradního zdroje
 • Potřeba ověřit jak byly splněny požadované vlastnosti, zda závěrečné testy mohly odhalit vady a prokázat nefunkčnost systému?

 • Posudek na provedení uzemnění
 • Spor o zapracování požadavků na funkcionalitu do výsledného systému. Úkolem je posoudit, zda vícepráce dokládané dodavatelem jsou oprávněné, tj. nebyly součástí předmětu plnění dle uzavřené smlouvy?

 • Posudek na provedení zabezpečovacího zařízení (EZS, PTZS)
 • Spor o zapracování požadavků na funkcionalitu a společných požadavků do výsledného systému.

 • Posudek na provedení soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením IT
 • Úkolem znalce je poskytnout odpověď na sporné otázky týkající se zapracování požadavků na funkcionalitu do výsledného systému.

 • Posudek na provedení společného anténního systému
 • Pro potřebu znát technický stav zařízení i vzájemně působící vlivy.

 • Pomoc s audio vizuálními systémy
 • Moderní audiovizuální systém vyžaduje potřebu předem si ujasnit funkcionalistiku před vlastní modernizací a provádět upgrade za splnění stanovených ekonomických podmínek.

 • Posudek na provedenou revizi inteligentní elektrické instalace
 • Součástí revize musí být provedeno porovnání zjištěných výsledků s odpovídajícími, předepsanými požadavky, aby se potvrdilo, že jsou požadavky splněny.

 • Posudek na provedení přepěťových ochran
 • Přepěťová ochrana nemusí být jen svodič (hromosvod) a zemnění. Jde o stále sofistikovanější systémy, vyžadující hlubší znalosti a odborné dovednosti.

 • Provedení revize: elektrických poplachových a zabezpečovacích systémů (EZS, PTZS)
 • Stále důmyslnější zabezpečovací systémy vyžadují ověřit funkcionalitu i z hlediska bezpečnostních požadavků. Provedu revizí z oboru za účelem docílit lepšího efektu.

 • Revize: elektrická požární signalizace a zařízení (EPS, SHZ)
 • U sofistikovaných požárně bezpečnostních systémů řady EPS a SHZ, jejichž provozovací podmínky vyžadují součinnost dalších odborných profesí, pomohu s provedením revize a dosáhnout výraznějšího efektu.

 • Revize elektrické instalace (elektrické rozvody)
 • Mohu pomoci s částí nebo provedu komplexní revizi celé elektrické instalace.

 • Revize elektrického stroje
 • Mohu pomoci s elektrickou částí nebo provedu celou revizi elektrického stroje.

 • Revize kamerového a videopřehledového zařízení
 • Mohu pomoci s ověření částí systému nebo provedu komplexní revizi celého elektrického zařízení.

 • Revize záložního zdroje elektrické energie
 • Mohu pomoci s elektrickou částí zařízení generátoru nebo provedu revizi celé elektrické instalace.

 • Znalecké dokazování
 • Posudky a výroky soudního znalce umožní jasně a logicky narovnat situaci v případech, kdy nastal spor mezi stranami při plnění smluvních ujednání.

 • Pomoc s částí nebo komplexním školením
 • V rámci odbornosti mohu pomoci s částí nebo provést komplexní školení, odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle Vyhl. č.50/1978Sb.