Znalecký posudek

Posudek od soudního znalce

Náležitosti znaleckého posudku

Znalecký posudek je soubor výroků soudního znalce podle zák. č. 254/2019 Sb. v platném znění, který má náležitosti dle §28 výše citovaného zákona. Znalecký posudek musí obsahovat stejné náležitosti i v případě, je-li soudním znalcem vypracován „mimo řízení“ tzn. i pro jiné objednatele, než jsou státní orgány. O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka (zadání pro znalce). O její formulaci je vhodné se vždy předem poradit. Znalecký posudek by měl být jednoznačný a přezkoumatelný.

První podmínkou jednoznačnosti znaleckého posudku je kvalitní znalecká otázka. Znalecká otázka je de facto zadáním pro znalce. Jen kvalitní otázka umožňuje poskytnout kvalitní znaleckou odpověď (znalecký výrok), který je zužitkovatelný jako důkazný prostředek při sporu.


Průběh zpracování znaleckého posudku

Objednávka posudku

Výběr znalce objednavatelem nebo jmenování znalce soudem.Znalecký posudek si můžete objednat u kteréhokoliv znalce. V rámci soudních sporů je soudní znalec zpravidla jmenovaný příslušným soudem.

Formulace úkolu

Formulace úkolu k účelu, pro který bude posudek zpracováván. Znalec potřebuje vědět, pro jaký účel bude znalecký posudek vypracován. Od toho se odvíjí náročnost úkolu, stanovení výše ceny a metoda oceňování.

Prohlídka

Prohlídka je jeden z nejdůležitějších kroků celého procesu. Znalec osobně shlédne posuzovaný předmět a provede místní šetření. Ověří si správnost předložených podkladů, na místě zkontroluje posuzovaný předmět a provede další nezbytné úkony.

Podklady

Podklady poslouží k ověření zjištěných skutečností při prohlídce Znalec si vyžádá od příslušných osob podklady a ověřuje informace získané od strany zadavatele.

Vyhotovení dokumentu

Analýza šetření, výpočty, zdůvodnění, stanovení ceny, její výši apod. Znalec provádí analýzu materiálů získaných k posuzovanému předmětu, provádí výpočty a formuluje závěry k položeným otázkám, případně stanoví cenu vztahující se k účelu vyhotovení znaleckého posudku. Podklady poslouží k ověření zjištěných skutečností při prohlídce.

Předání dokumentu

Termín a forma předání znaleckého posudku záleží na domluvě Tištěnou formu se všemi náležitostmi znaleckého posudku, opatřenou znaleckou pečetí předává znalec v požadovaném vyhotovení osobně anebo zasílá doporučenou poštou.


Použití znaleckého posudku

Znalecký posudek lze použít
  • v občanskoprávním řízení
  • v obchodních vztazích
  • v trestním řízení
  • Znalecký posudek často vyžadují
  • advokáti a notáři
  • exekutoři, insolvenční správci a likvidátoři
  • obchodníci, dražebníci
  • právnické a fyzické osoby
  • soudy
  • úřady